Introduksjon

I forbindelse med planlegging og dimensjonering av konstruksjoner i kystsonen er kunnskap om bølgeforhold ofte essensielt. For å sikre robusthet er man ofte interessert i ekstremtilfellene. Når det gjelder bølger vil dette si: hvor store bølger (bølgehøyde) kan oppstå i et gitt område? I dette prosjektet er det brukt en numerisk modell til å beregne ekstrembølgehøyde for Troms fylke.

Bølgehøyde vil variere fra område til område og avhenge av vindforhold, avstand til land i ulike retninger (strøklengde), og i hvor stor grad området er skjermet mot bølger fra havområdene utenfor. En mulig måte å innhente informasjon om eksponeringsgrad for bølger på en gitt posisjon er å måle ved hjelp av måleinstrumenter. Til dette trengs komplisert og ofte dyrt utstyr, og kun punkter eller små områder blir dekket. I tillegg vil slike målinger også ha begrenset varighet slik at man ikke kan være sikker på å ha kartlagt ekstremsituasjoner. En vanligere alternativ metode er derfor å utarbeide bølgekart basert på numeriske modeller. En slik type modell tar utgangspunkt i en dønning som kommer fra havet, og beregner hvordan bølgen utvikler seg etter hvert som den beveger seg inn mot grunnere farvann. I tillegg til dette beregnes det hvor store bølger som produseres av den lokale vinden langs kysten. Resultatet fra disse to beregningene, forplantningen av havdønningen og de vindgenererte bølgene, utgjør til sammen den totale bølgehøyden.

Modellen STWAVE (Steady-State Spectral Wave Model) er benyttet til å kartlegge bølgeeksponeringen for havdønninger kombinert med vindbølger langs kysten av Troms fylke.parameters.