Bølgene som er beregnet i dette prosjektet er bølger med 50 års returperiode, det vil si ekstrembølgehøyder som statistisk sett kun opptrer hvert 50. år. Dette gjøres ved å ta utgangspunkt i situasjoner med størst potensiale for å lage store bølger langs kysten, det vil si store havdønninger og sterk vind, og bruke data fra slike tilfeller som inngangsdata til bølgemodelleringen.

Figur 1. Beregnet ekstrembølgehøyde for et område i Nord-Troms. Fargeskalaen viser bølgehøyde i meter.

Hvilke situasjoner som gir høyest bølger er forskjellig fra område til område. På grunn av varierende topografiske forhold har vindretningen for eksempel stor betydning for hvor store bølger som genereres; vind fra nord kan resultere i store bølger i et område, og ha liten innvirkning på bølgehøyde i et annet. For å kunne inkludere ekstremsituasjoner for hele fylket er det derfor nødvendig å bruke ulike inngangsdata i ulike områder. I dette prosjektet er bølgemodellen kjørt for mange delområder som tilsammen dekker hele Troms fylke. I hvert delområde er det brukt inngangsdata som forventes å være representative for en ekstremsituasjon i det aktuelle området. Vindhastigheten i modellområdet er beregnet ut fra en 50-års returperiode henhold til norsk standard for vindlaster (NS3491, 2009). Bølgedata (havbølger) kommer fra Det Norske Meteorologiske Institutt som har beregnet 50 års returverdier ved hjelp av en regional bølgemodell WAM (The global ocean WAve prediction Model) for en rekke posisjoner utenfor kysten av Troms fylke. Bølgeverdiene antas som representative for bølger som kommer inn fra dypområdet fra det åpne hav utenfor kysten av Troms.

Et eksempel på bølgehøydekart er vist i Figur 1. Data for hele Troms fylke er tilgjengelig på karttsiden.